Relacje Inwestorskie

People working photo

O Spyrosoft

Oferujemy pełen zakres usług związanych z tworzeniem oprogramowania – od rozwiązań wbudowanych po wysokopoziomowe systemy oparte na chmurach publicznych, każdorazowo dostosowane do potrzeb i wymagań klientów. Specjaliści Spyrosoft wspierają klientów od momentu tworzenia koncepcji produktów i wyboru technologii, poprzez opracowanie architektury rozwiązania oraz jego implementację, aż po utrzymanie i prace rozwojowe. Naszym klientom dostarczamy nie tylko samo rozwiązanie, ale także usługi doradcze w zakresie doboru rozwiązań IT.

Członkowie zarządu

Zarząd

Rada Nadzorcza

Struktura organizacyjna

Spyrosoft S.A.

Spyrosoft LLC

Finin Sp. z o.o.

Spyrosoft LTD

GOD Nearshore SE

Spyrosoft Synergy S.A.

Spyrosoft Solutions S.A.

Spyrosoft Solutions d o.o.

Spyrosoft Solutions LLC

Spyrosoft Solutions GmbH

Spyrosoft Solutions S.R.L.

Unravel S.A.

Spyrosoft eCommerce

Spyrosoft BSG

Walne zgromadzenie

17/05/2024

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spyrosoft S.A.

02/06/2023

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spyrosoft S.A.

23/06/2022

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2021 r.

30/05/2022

Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

27/05/2022

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spyrosoft S.A.

23/06/2021

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2021 r.

30/07/2020

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Akcje

Kurs [PLN]

455,00 zł

Kurs maksymalny [ 460,00 zł ]

Kurs minimalny [ 451,00 zł ]

Zmiana [PLN]

-1.09%

Wolumen [szt.]

162

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach
Konrad Weiske 335 975 30,78% 335 975 30,78%
Dorota Łękawa 274 407 25,14% 274 407 25,14%
Wioletta Bodnaruś 273 300 25,04% 273 300 25,04%
Pozostali 207 778 19,04% 207 778 19,04%

31/12/2021

Prospekt emisyjny w Spyrosoft S.A.

Raporty

9/2024 17/05/2024

Ogłoszenie Zarządu Spółki SPYROSOFT SA o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1/2024 24/04/2024

Spyrosoft Spółka Akcyjna – informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

8/2024 22/02/2024

Uzupełnienie informacji nt. nowego Członka Rady Nadzorczej

7/2024 22/02/2024

Informacje o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane na podstawie art. 19 MAR.

6/2024 16/02/2024

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

15/2023 20/12/2023

Zawarcie umowy ramowej o współpracy z BBC

14/2023 05/12/2023

Wybór przez BBC oferty złożonej przez Spyrosoft Ltd. za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym – odtajnienie opóźnionej informacji poufnej.

12/2023 27/09/2023

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

11/2023 27/09/2023

Korekta strategii Grupy Spyrosoft na lata 2022-2026

10/2023 14/09/2023

Informacje nt. wstępnych wyników za I półrocze 2023 roku

25/2022 18/11/2022

Zawarcie umowy ramowej przez spółkę zależną Spyrosoft Solutions

24/2022 04/10/2022

Korekta raportu okresowego za I półrocze 2022 r.

23/2022 03/10/2022

Korekta raportu okresowego za I półrocze 2022 r.

22/2022 26/09/2022

Przyjęcie przez Zarząd Spółki programu zamiany akcji Spółki

21/2022 26/09/2022

Zmiana statutu Spółki

26/04/2024

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spyrosoft S.A. za rok 2023

26/04/2024

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2023

28/11/2023

Skonsolidowany raport Spyrosoft S.A. za III kwartał 2023

27/09/2023

Skonsolidowany raport Spyrosoft S.A. za I półrocze 2023

23/05/2023

Skonsolidowany raport Spyrosoft S.A. za I kwartał 2023

27/04/2023

Skonsolidowany raport roczny Spyrosoft S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022

23/11/2022

Skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej Spyrosoft SA za 3 kwartał 2022 Pobierz

23/11/2022

Skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej Spyrosoft SA za 3 kwartał 2022

27/09/2022

Skonsolidowany raport Spyrosoft S.A. za I półrocze 2022

23/05/2022

Skonsolidowany raport Spyrosoft S.A. za I kwartał 2022

10/11/2021

Skonsolidowany i jednostkowy raport Spyrosoft S.A. za III kwartał 2021

10/11/2021

Skonsolidowane śródroczne skrócone informacje finansowe 30.09.2021

07/09/2021

Korekta raportu okresowego za II kwartał 2021 roku

12/08/2021

Skonsolidowany i jednostkowy raport Spyrosoft S.A. za II kwartał 2021

08/07/2021

Uzupełnienie raportu okresowego za I kwartał 2021 roku

16/11/2020

Skonsolidowany i jednostkowy raport Spyrosoft S.A. za III kwartał 2020

14/08/2020

Skonsolidowany i jednostkowy raport Spyrosoft S.A. za II kwartał 2020

12/06/2020

Skonsolidowany raport roczny Spyrosoft S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019

12/06/2020

Jednostkowy raport roczny Spyrosoft S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019

22/05/2020

Skonsolidowany i jednostkowy raport Spyrosoft S.A. za I kwartał 2020

Prezentacje

26/04/2024

Prezentacja wynikowa za rok 2023

29/11/2023

Prezentacja wynikowa za III kwartał 2023

28/09/2023

Prezentacja wynikowa za I półrocze 2023

24/05/2023

Prezentacja wynikowa za I kwartał 2023

27/04/2023

Prezentacja wynikowa za rok 2022

25/11/2022

Prezentacja wynikowa III kwartał 2022

27/09/2022

Prezentacja wynikowa I półrocze 2022

23/05/2022

Strategia Grupy Spyrosoft na lata 2022-2026

23/05/2022

Prezentacja wynikowa I kwartał 2022

Kalendarium

12/06/2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

26/04/2024

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2023

24/05/2024

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku

24/09/2024

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku

25/11/2024

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku

29/06/2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

28/11/2023

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku

27/09/2023

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku

23/05/2023

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku

27/04/2023

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2022

23/11/2022

Publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2022 r.

27/09/2022

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2022 r.

23/05/2022

Publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2022 r.

29/04/2022

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 r.

14/02/2022

Publikacja raportu kwartalnego za IV kwartał 2021

Relacje Inwestorskie

    Spyrosoft zbiera powyższe dane aby skontaktować się w celu realizacji Twojego zapytania. Możesz zrezygnować z komunikacji w dowolnym momencie. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce Prywatności.