Relacje inwestorskie

1

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

O Spyrosoft

Oferujemy pełen zakres usług związanych z tworzeniem oprogramowania – od rozwiązań wbudowanych po wysokopoziomowe systemy oparte na chmurach publicznych, każdorazowo dostosowane do potrzeb i wymagań klientów. Specjaliści Spyrosoft wspierają klientów od momentu tworzenia koncepcji produktów i wyboru technologii, poprzez opracowanie architektury rozwiązania oraz jego implementację, aż po utrzymanie i prace rozwojowe. Naszym klientom dostarczamy nie tylko samo rozwiązanie, ale także usługi doradcze w zakresie doboru rozwiązań IT.

ZARZĄD SPYROSOFT S.A.

KONRAD WEISKE
Prezes Zarządu
WOJCIECH BODNARUŚ
Członek Zarządu
SŁAWOMIR PODOLSKI
Członek Zarządu
SEBASTIAN LĘKAWA
Członek Zarządu

RADA NADZORCZA GRUPY SPYROSOFT

KRZYSZTOF KULIŃSKI
Członek Rady Nadzorczej
ANDREW RADCLIFFE
Członek Rady Nadzorczej
TOMASZ KRZEŚNIAK
Członek Rady Nadzorczej
PIOTR BUDZYŃSKI
Członek Rady Nadzorczej

Akcjonariat

Stan na 12 kwietnia 2022 r.

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach
Konrad Weiske 335 975 30,86% 335 975 30,86%
Dorota Łękawa 279 407 25,66% 279 407 25,66%
Wioletta Bodnaruś 278 300 25,56% 278 300 25,56%
Pozostali 195 046 17,92% 195 046 17,92%
Pobierz prospekt Pobierz suplement

RAPORTY BIEŻĄCE I OKRESOWE

Zapoznaj się z raportami bieżącymi i okresowymi Spyrosoft S.A.

Created with Sketch.
Raporty bieżące Rok 2022
Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej spółki Pobierz
Spyrosoft Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021 Pobierz
Zawarcie umowy sprzedaży akcji oraz akcjonariuszy Pobierz
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spyrosoft S.A. Pobierz
Zawarcie umowy o kredyt obrotowy Pobierz
Otrzymanie zawiadomień o transakcjach osób zobowiązanych Pobierz
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku Pobierz
Informacja na temat negocjacji w sprawie przejęcia pakietu kontrolnego akcji podmiotu z branży Pobierz
Otrzymanie zawiadomienia o transakcji osoby zobowiązanej Pobierz
Otrzymanie zawiadomienia o transakcji osoby zobowiązanej Pobierz
Spyrosoft eCommerce Pobierz
Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach osoby zobowiązanej Pobierz
Korekta raportu bieżącego EBI nr 3/2022 Pobierz
Korekta raportu bieżącego EBI nr 1/2022 Pobierz
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku Pobierz
Rozpoczęcie negocjacji w sprawie przejęcia pakietu kontrolnego akcji podmiotu z branży Pobierz
Created with Sketch.
Raporty bieżące Rok 2021
Otrzymanie zawiadomienia o transakcji osoby zobowiązanej Pobierz
Otrzymanie zawiadomienia o transakcji osoby zobowiązanej Pobierz
Otrzymanie zawiadomienia o transakcji osoby zobowiązanej Pobierz
Otrzymanie zawiadomienia o transakcji osoby zobowiązanej Pobierz
Otrzymanie zawiadomienia o transakcji osoby zobowiązanej Pobierz
Otrzymanie zawiadomień o transakcjach osób zobowiązanych Pobierz
Otrzymanie zawiadomienia o transakcji osoby zobowiązanej Pobierz
Otrzymanie zawiadomienia o transakcji osoby zobowiązanej Pobierz
Otrzymanie zawiadomień o transakcjach osób zobowiązanych Pobierz
Otrzymanie zawiadomienia o transakcji osoby zobowiązanej Pobierz
Otrzymanie zawiadomień o transakcjach osób zobowiązanych Pobierz
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2021 r. Pobierz
Otrzymanie zawiadomień o transakcjach osób zobowiązanych Pobierz
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów Pobierz
Otrzymanie zawiadomienia o transakcji osoby zobowiązanej Pobierz
Otrzymanie zawiadomień o transakcjach osób zobowiązanych Pobierz
Otrzymanie zawiadomień o transakcjach osób zobowiązanych Pobierz
Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach osoby zobowiązanej Pobierz
Przesunięcie terminu na zawarcie umowy sprzedaży udziałów z Norbsoft sp. z o.o. Pobierz
Informacja o odstąpieniu od zamiaru nabycia pakietu udziałów Norbsoft Sp. z o.o. i informacja o podpisaniu umowy partnerskiej Pobierz
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pobierz
Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta Pobierz
Aktualizacja informacji o przeglądzie potencjalnych opcji strategicznych Pobierz
Informacja o otrzymaniu zawiadomienia od Akcjonariuszy Spółki o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych związanych z inwestycją w Spółkę Pobierz
Informacja o podpisaniu wstępnych warunków nabycia pakietu udziałów Pobierz
Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie rozpoczęcia działań mających na celu przeniesienie notowań akcji na rynek regulowany GPW Pobierz
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021 Pobierz
Złożenie prospektu emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego Pobierz
Created with Sketch.
Raporty bieżące Rok 2020
Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Emitenta Pobierz
Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji SPYROSOFT S.A. Pobierz
Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji SPYROSOFT S.A. Pobierz
Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji SPYROSOFT S.A. Pobierz
Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji SPYROSOFT S.A. Pobierz
Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Pobierz
Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji SPYROSOFT S.A. Pobierz
Wybranie projektu Spółki do dofinansowania Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Pobierz
Powołanie osób nadzorujących SpyroSoft Spółka Akcyjna Pobierz
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów Pobierz
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 lipca 2020 r. Pobierz
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 lipca 2020 r. wraz z projektami uchwał Spyrosoft Spółka Akcyjna Pobierz
Zmiana terminu publikacji raportu za 1 kwartał 2020 roku oraz raportu rocznego za rok 2019 Spyrosoft S.A. Pobierz
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku Pobierz
Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” Pobierz
Podpisanie przez emitenta umowy z firmą audytorską o badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spyrosoft Spółka Akcyjna Pobierz
Created with Sketch.
Raporty okresowe Rok 2021
Skonsolidowany raport roczny Spyrosoft S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 Pobierz
Raport okresowy za IV kwartał 2021 Pobierz
Skonsolidowane śródroczne skrócone informacje finansowe 31.12.2021 Pobierz
Raport okresowy za III kwartał 2021 Pobierz
Skonsolidowane śródroczne skrócone informacje finansowe 30.09.2021 Pobierz
Korekta raportu okresowego za II kwartał 2021 roku Pobierz
Raport okresowy za II kwartał 2021 Pobierz
Uzupełnienie raportu okresowego za I kwartał 2021 roku Pobierz
Raport okresowy za I kwartał 2021 Pobierz
Created with Sketch.
Raporty okresowe Rok 2020
Raport roczny jednostkowy Spyrosoft S.A. za 2020 rok Pobierz
Raport roczny Grupy Kapitałowej Spyrosoft S.A. za 2020 rok Pobierz
Raport okresowy za IV kwartał 2020 Pobierz
Raport okresowy za III kwartał 2020 Pobierz
Raport okresowy za II kwartał 2020 Pobierz
Raport okresowy za I kwartał 2020 Pobierz
Created with Sketch.
Raporty okresowe Rok 2019
Raport roczny Grupy Kapitałowej Spyrosoft za 2019 rok Pobierz
Raport roczny Spyrosoft za 2019 rok Pobierz
Raport okresowy za IV kwartał 2019 Pobierz

Pokaż więcej raportów

Kalendarium

Data

23/11/2022

Wydarzenie

Publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2022 r.

Data

27/09/2022

Wydarzenie

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2022 r.

Data

23/05/2022

Wydarzenie

Publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2022 r

Data

29/04/2022

Wydarzenie

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 r.

Data

14/02/2022

Wydarzenie

Spotkanie z inwestorami

Prezentacja z podsumowaniem 4Q 2021

Pobierz

Data

10/11/2021

Wydarzenie

Spotkanie z inwestorami

Prezentacja z podsumowaniem 3Q 2021

Pobierz

Data

13/08/2021

Wydarzenie

Spotkanie z inwestorami

Data

23/06/2021

Wydarzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pobierz

Projekty uchwał

Pobierz

RB zwołanie WZA

Pobierz

Pełnomocnictwo z instrukcją

Pobierz

Data

28/02/2020

Wydarzenie

Debiut Spyrosoft S.A. na NewConnect

Data

30/07/2020

Wydarzenie

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pobierz

Projekty uchwał

Pobierz

Pełnomocnictwo z instrukcją głosowania

Pobierz

WAŻNE INFORMACJE

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ PONIŻSZYCH INFORMACJI NA TEMAT ZAŁOŻEŃ DOTYCZĄCYCH DOSTĘPU DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ ORAZ KORZYSTANIA Z INFORMACJI I MATERIAŁÓW, KTÓRE ZOSTAŁY NA NIEJ OPUBLIKOWANE.

 

Przed uzyskaniem dostępu do materiałów i informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej („Materiały”) należy uważnie zapoznać się z treścią poniżej przedstawionych wyjaśnień na temat warunków dostępu oraz korzystania z Materiałów. Materiały mogą ulegać zmianie lub aktualizacji, wobec czego należy zapoznać się z nimi i poddać je analizie w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

 

Za wyjątkiem prospektu spółki pod firmą SpyroSoft S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”) („Prospekt”) informacje, które dotyczą papierów wartościowych Spółki, mają charakter wyłącznie reklamowy. W żadnym wypadku informacje te nie stanowią prospektu ani żadnego innego dokumentu ofertowego w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Prospektowego.

 

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp, nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 uzupełniającego Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjna oraz ujawnienia interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

 

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą lub są związane z ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie („Dopuszczenie”) do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) łącznie do 1.088.728 akcji, tj. 850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1, 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2, 18.900 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 10.866 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 18.900 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 18.900 akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz 21.162 akcji zwykłych na okaziciela serii F („Akcje Dopuszczane”).

 

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce, Akcjach Dopuszczanych oraz o Dopuszczeniu jest Prospekt wraz z ewentualnymi późniejszymi suplementami, zatwierdzony w dniu 31 grudnia 2021 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego, który został opublikowany i w jest dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.spyro-soft.com) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej firmy inwestycyjnej Q Securities S.A. (www.qsecurities.pl).

 

Na niniejszej stronie internetowej mogą także zostać opublikowane informacje, które mają charakter reklamowy i są wykorzystywane na potrzeby Dopuszczenia albo stanowią informację przekazywaną przez Spółkę do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji.

 

Materiały nie podlegają i nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności nie mogą być rozpowszechniane, bezpośrednio ani pośrednio, w całości bądź w części, w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie, Japonii, RPA ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Materiały są przeznaczone wyłącznie dla osób, które nie są rezydentami Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady, Japonii, RPA, bądź innych państw, w których dostęp do Materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej stanowiłby naruszenie odnośnych przepisów obowiązującego prawa lub wymagałby dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia, oraz które nie przebywają na terenie tych państw w momencie uzyskiwania dostępu do niniejszej strony internetowej.

 

Poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej Prospekt nie może być traktowany jako propozycja, oferta bądź zaproszenie do nabycia lub subskrybowania akcji ani jakichkolwiek innych instrumentów finansowych Spółki. Akcje objęte Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę i jej doradców.

 

Papiery wartościowe Spółki nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych, o ile nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku ze zmianami (United States Securities Act of 1933) („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego w niej przewidzianego. Spółka nie rejestrowała i nie zamierza rejestrować jakichkolwiek swoich papierów wartościowych zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych, jak również nie zamierza przeprowadzać oferty publicznej Akcji Dopuszczanych w Stanach Zjednoczonych. Zarówno Prospekt, jak i Akcje Dopuszczane nie zostały zarejestrowane, nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską.

 

Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie Materiałów zamieszonych na niniejszej stronie internetowej. Uzyskanie dostępu i zapoznawanie się z Materiałami z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z inwestycją w Akcje Dopuszczane.

 

Przypominamy, że ryzyko jest nieodłączną częścią każdej inwestycji w papiery wartościowe. Podjęcie każdej decyzji inwestycyjnej wiąże się z koniecznością oceny ryzyka w kontekście oczekiwanego i faktycznego wyniku z inwestycji w papiery wartościowe. Inwestowanie w akcje rodzi ryzyko utraty całości lub części zainwestowanych środków, a nawet konieczność poniesienia dodatkowych kosztów. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, potencjalni inwestorzy powinni zapoznać się ze wszystkimi informacjami, które zostaną zamieszczone w Prospekcie.

 

Poprzez wybór poniższej opcji „Dalej” potwierdzam zapoznanie się z powyższymi ważnymi informacjami, jestem w pełni świadomy ich znaczenia, akceptuję ich treść i znaczenie oraz wyrażam zgodę na przedstawione w nich ograniczenia, jak również potwierdzam, że wchodzę na niniejszą stronę internetową i uzyskuję dostęp do Materiałów z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zgodnie z przepisami prawa innej jurysdykcji właściwej dla państwa, które uznaje taki dostęp za uprawniony. Potwierdzam, że jestem uprawniony/uprawniona do uzyskania dostępu do zawartych na niniejszej stronie internetowej Materiałów.