Relacje Inwestorskie

O Spyrosoft

Oferujemy pełen zakres usług związanych z tworzeniem oprogramowania – od rozwiązań wbudowanych po wysokopoziomowe systemy oparte na chmurach publicznych, każdorazowo dostosowane do potrzeb i wymagań klientów. Specjaliści Spyrosoft wspierają klientów od momentu tworzenia koncepcji produktów i wyboru technologii, poprzez opracowanie architektury rozwiązania oraz jego implementację, aż po utrzymanie i prace rozwojowe. Naszym klientom dostarczamy nie tylko samo rozwiązanie, ale także usługi doradcze w zakresie doboru rozwiązań IT.

Zarząd

KONRAD WEISKE

Prezes Zarządu

WOJCIECH BODNARUŚ

Członek Zarządu

SŁAWOMIR PODOLSKI

Członek Zarządu

SEBASTIAN ŁĘKAWA

Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

KRZYSZTOF KULIŃSKI

Członek Rady Nadzorczej

ANDREW RADCLIFFE

Członek Rady Nadzorczej

TOMASZ KRZEŚNIAK

Członek Rady Nadzorczej

PIOTR BUDZYŃSKI

Członek Rady Nadzorczej

JACQUES LAGUE

Członek Rady Nadzorczej

Struktura organizacyjna

Spyrosoft S.A.

Spyrosoft LLC

Finin Sp. z o.o.

Spyrosoft LTD

GOD Nearshore SE

Spyrosoft Synergy S.A.

Spyrosoft Solutions S.A.

Spyrosoft Solutions d o.o.

Spyrosoft Solutions LLC

Spyrosoft Solutions GmbH

Spyrosoft Solutions S.R.L.

Unravel S.A.

Spyrosoft E‑Commerce

Better Software Group

Walne Zgromadzenie

Akcje

Kurs [PLN]

319.00

Kurs maksymalny [ 321.00 ]

Kurs minimalny [ 310.00 ]

Zmiana [%]

-1.54%

Wolumen [szt.]

58

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach
Konrad Weiske 335 975 30,86% 335 975 30,86%
Dorota Łękawa 279 407 25,66% 279 407 25,66%
Wioletta Bodnaruś 278 300 25,56% 278 300 25,56%
Pozostali 195 046 17,92% 195 046 17,92%

31/12/2021

Prospekt emisyjny w Spyrosoft S.A.

Pobierz prospekt Pobierz suplement

Raporty

Kalendarium

23/11/2022

Publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2022 r.

WAŻNE INFORMACJE

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ PONIŻSZYCH INFORMACJI NA TEMAT ZAŁOŻEŃ DOTYCZĄCYCH DOSTĘPU DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ ORAZ KORZYSTANIA Z INFORMACJI I MATERIAŁÓW, KTÓRE ZOSTAŁY NA NIEJ OPUBLIKOWANE.

 

Przed uzyskaniem dostępu do materiałów i informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej („Materiały”) należy uważnie zapoznać się z treścią poniżej przedstawionych wyjaśnień na temat warunków dostępu oraz korzystania z Materiałów. Materiały mogą ulegać zmianie lub aktualizacji, wobec czego należy zapoznać się z nimi i poddać je analizie w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

 

Za wyjątkiem prospektu spółki pod firmą SpyroSoft S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”) („Prospekt”) informacje, które dotyczą papierów wartościowych Spółki, mają charakter wyłącznie reklamowy. W żadnym wypadku informacje te nie stanowią prospektu ani żadnego innego dokumentu ofertowego w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Prospektowego.

 

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp, nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 uzupełniającego Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjna oraz ujawnienia interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

 

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą lub są związane z ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie („Dopuszczenie”) do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) łącznie do 1.088.728 akcji, tj. 850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1, 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2, 18.900 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 10.866 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 18.900 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 18.900 akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz 21.162 akcji zwykłych na okaziciela serii F („Akcje Dopuszczane”).

 

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce, Akcjach Dopuszczanych oraz o Dopuszczeniu jest Prospekt wraz z ewentualnymi późniejszymi suplementami, zatwierdzony w dniu 31 grudnia 2021 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego, który został opublikowany i w jest dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.spyro-soft.com) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej firmy inwestycyjnej Q Securities S.A. (www.qsecurities.pl).

 

Na niniejszej stronie internetowej mogą także zostać opublikowane informacje, które mają charakter reklamowy i są wykorzystywane na potrzeby Dopuszczenia albo stanowią informację przekazywaną przez Spółkę do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji.

 

Materiały nie podlegają i nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności nie mogą być rozpowszechniane, bezpośrednio ani pośrednio, w całości bądź w części, w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie, Japonii, RPA ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Materiały są przeznaczone wyłącznie dla osób, które nie są rezydentami Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady, Japonii, RPA, bądź innych państw, w których dostęp do Materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej stanowiłby naruszenie odnośnych przepisów obowiązującego prawa lub wymagałby dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia, oraz które nie przebywają na terenie tych państw w momencie uzyskiwania dostępu do niniejszej strony internetowej.

 

Poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej Prospekt nie może być traktowany jako propozycja, oferta bądź zaproszenie do nabycia lub subskrybowania akcji ani jakichkolwiek innych instrumentów finansowych Spółki. Akcje objęte Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę i jej doradców.

 

Papiery wartościowe Spółki nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych, o ile nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku ze zmianami (United States Securities Act of 1933) („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego w niej przewidzianego. Spółka nie rejestrowała i nie zamierza rejestrować jakichkolwiek swoich papierów wartościowych zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych, jak również nie zamierza przeprowadzać oferty publicznej Akcji Dopuszczanych w Stanach Zjednoczonych. Zarówno Prospekt, jak i Akcje Dopuszczane nie zostały zarejestrowane, nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską.

 

Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie Materiałów zamieszonych na niniejszej stronie internetowej. Uzyskanie dostępu i zapoznawanie się z Materiałami z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z inwestycją w Akcje Dopuszczane.

 

Przypominamy, że ryzyko jest nieodłączną częścią każdej inwestycji w papiery wartościowe. Podjęcie każdej decyzji inwestycyjnej wiąże się z koniecznością oceny ryzyka w kontekście oczekiwanego i faktycznego wyniku z inwestycji w papiery wartościowe. Inwestowanie w akcje rodzi ryzyko utraty całości lub części zainwestowanych środków, a nawet konieczność poniesienia dodatkowych kosztów. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, potencjalni inwestorzy powinni zapoznać się ze wszystkimi informacjami, które zostaną zamieszczone w Prospekcie.

 

Poprzez wybór poniższej opcji „Dalej” potwierdzam zapoznanie się z powyższymi ważnymi informacjami, jestem w pełni świadomy ich znaczenia, akceptuję ich treść i znaczenie oraz wyrażam zgodę na przedstawione w nich ograniczenia, jak również potwierdzam, że wchodzę na niniejszą stronę internetową i uzyskuję dostęp do Materiałów z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zgodnie z przepisami prawa innej jurysdykcji właściwej dla państwa, które uznaje taki dostęp za uprawniony. Potwierdzam, że jestem uprawniony/uprawniona do uzyskania dostępu do zawartych na niniejszej stronie internetowej Materiałów.