Oświadczenie Rady Nadzorczej
Spyrosoft S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu w roku obrotowym 2023
Działając na podstawie § 70 ust 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
(Dz.U. z 2018 r., poz. 757), Rada Nadzorcza Spyrosoft S.A. oświadcza, że:
a) w odniesieniu do Komitetu Audytu działającego w Spyrosoft S.A. są przestrzegane przepisy
dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia
przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania
wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spyrosoft S.A., oraz w zakresie
rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
b) Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących
przepisach.
Warszawa, dnia 24 kwietnia 2024 r.
Krzysztof Kuliński …………………………………………………………………….
Andrew Radcliffe …………………………………………………………………….
Tomasz Krześniak ……………………………………………………………………
Piotr Budzyński ……………………………………………………………………
Erik de Haas ……………………………………………………………………..