Oświadczenie
Rady Nadzorczej Spyrosoft S.A. dotyczące wyboru firmy audytorskiej
przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spyrosoft S.A. oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spyrosoft za 2023 rok
zgodnie z przepisami prawa
Działając na podstawie § 70 ust 1 pkt 7 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
(Dz.U. z 2018 r., poz. 757), Rada Nadzorcza Spyrosoft S.A. oświadcza, że:
a) Polaudit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie firma audytorska uprawniona do badania
sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spyrosoft S.A.
za 2023 rok, została wybrana zgodnie z przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i
procedury wyboru firmy audytorskiej,
b) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do
sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania sprawozdania
finansowego Spyrosoft S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spyrosoft za 2023 rok zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami
wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
c) Spyrosoft S.A. przestrzega obowiązujących przepisów związanych z rotacją firmy
audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
d) Spyrosoft S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w
zakresie świadczenia na rzecz Spyrosoft S.A. przez firmę audytorską, podmiot powiązany z
firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym
usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
Warszawa, dnia 24 kwietnia 2024 r.
Krzysztof Kuliński …………………………………………………………………….
Andrew Radcliffe …………………………………………………………………….
Tomasz Krześniak ……………………………………………………………………
Piotr Budzyński ……………………………………………………………………
Erik de Haas ……………………………………………………………………..