Strona
1
POLAUDIT Sp. z o.o.
ul. J. Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa
NIP 118-00-80-945, KRS 0000020996
Kapitał zakładowy: 191.000 PLN
Podmiot uprawniony do badań sprawozdań finansowych nr 552
SPRAWOZDANIE
NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
SPYROSOFT Spółka Akcyjna
za rok obrotowy zakończony
dnia 31 grudnia 2023 r.
Warszawa, dnia 25 kwietnia 2024 r.
Sprawozdanie zawiera 12 stron
Strona
2
POLAUDIT Sp. z o.o.
ul. J. Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa
NIP 118-00-80-945, KRS 0000020996
Kapitał zakładowy: 191.000 PLN
Podmiot uprawniony do badań sprawozdań finansowych nr 552
SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA
ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Spółki
SPYROSOFT Spółka Akcyjna.
Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Opinia
Przeprowadziliśmy badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej w której jednostką dominującą jest SPYROSOFT Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu („Grupa”) („jednostka dominująca”), zawierające skonsolidowane sprawozdanie z
sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych
dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowane
sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. oraz
informację dodatkową zawierają opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje
objaśniające („skonsolidowane sprawozdanie finansowe”).
Naszym zdaniem, załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe:
przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej
Grupy na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego
i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu,
zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;
jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz statutem
Jednostki dominującej
Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które
wydaliśmy dnia 25.04.2024 r.
Strona
3
POLAUDIT Sp. z o.o.
ul. J. Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa
NIP 118-00-80-945, KRS 0000020996
Kapitał zakładowy: 191.000 PLN
Podmiot uprawniony do badań sprawozdań finansowych nr 552
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu
Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych
Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania
oraz innych dokumentów, z późn. zm. oraz uchwałą Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego
nr 38/I/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie krajowych standardów kontroli jakości oraz
Krajowego Standardu Badania 220 (Zmienionego) („KSB”), a także stosownie do ustawy z dn.
11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa
o biegłych rewidentach” t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1015 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia UE
nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego
decyzję Komisji 2005/909/WE („Rozporządzenie UE” Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 77,
z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji
naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie skonsolidowanego
sprawozdania finansowego.
Jesteśmy niezależni od Spółek Grupy zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych
księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych
Standardów Etyki dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady
Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej
biegłych rewidentów, z późn. zm. , oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie
do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne
zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy
biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami
niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach oraz w Rozporządzeniu UE.
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy wystarczające i odpowiednie, aby stanowić
podstawę dla naszej opinii.
Kluczowe sprawy badania
Kluczowe sprawy badania to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były
najbardziej znaczące podczas badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za bieżący
okres sprawozdawczy. Obejmują one najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego
zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego
oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy się w kontekście naszego badania skonsolidowanego
sprawozdania finansowego jako całości oraz przy formułowaniu naszej opinii oraz
podsumowaliśmy naszą reakcję na te rodzaje ryzyka, a w przypadkach, w których uznaliśmy za
stosowne przedstawiliśmy najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka. Nie
wyrażamy osobnej opinii na temat tych spraw.
Strona
4
POLAUDIT Sp. z o.o.
ul. J. Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa
NIP 118-00-80-945, KRS 0000020996
Kapitał zakładowy: 191.000 PLN
Podmiot uprawniony do badań sprawozdań finansowych nr 552
Kluczowa sprawa badania
Procedury biegłego rewidenta zastosowane
w odniesieniu do kluczowych spraw
badania
Ujmowanie przychodów ze sprzedaży
Wystąpienie i wycena przychodów oraz ich
rozpoznanie w prawidłowym okresie
sprawozdawczym.
Przychody ze sprzedaży jedną z kluczowych
wielkości świadczących o rezultatach działalności
operacyjnej Grupy, wskazują na stopień pokrycia
kosztów stałej prowadzonej działalności oraz
wyznacznikiem udziału w rynku. Z tego względu
istnieje ryzyko zniekształcenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego na skutek błędu
intencjonalnego zawyżenia przychodów ze
sprzedaży poprzez np. ujęcie fikcyjnych transakcji
sprzedaży, czy nieprawidłowego ustalenia stopnia
zaawansowania usługi. Mając na uwadze
powyższe, uznaliśmy że jest to kluczowe
zagadnienie dla naszego badania.
Nasze procedury badania obejmowały w
szczególności :
zrozumienie i ocenę procesu ujmowania
przychodów
zrozumienie i ocenę procedur kontroli
wewnętrznej i ujmowania danych w
skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym
zrozumienie strategii biznesowych Grupy
analizę transakcji wzajemnych pomiędzy
jednostkami Grupy
analizę wyłączeń konsolidacyjnych
Dokonane w ramach badania oceny i analizy
opisane powyżej dostarczyły nam wystarczających
i odpowiednich dowodów badania opisanego
ryzyka.
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki dominującej za skonsolidowane
sprawozdanie finansowe
Zarząd Jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie skonsolidowanego
sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej
i finansowej i wyniku finansowego Grupy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, przyjętymi zasadami
(polityką) rachunkowości oraz obowiązującymi Grupę przepisami prawa i statutem, a także
za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd Jednostki dominującej uznaje za niezbędną, aby umożliwić
sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego
zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.
Sporządzając skonsolidowane sprawozdanie finansowe Zarząd Jednostki dominującej jest
odpowiedzialny za ocenę zdolności Grupy do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma
to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady
kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd
Jednostki dominującej albo zamierza dokonać likwidacji Grupy, albo zaniechać prowadzenia
działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.
Strona
5
POLAUDIT Sp. z o.o.
ul. J. Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa
NIP 118-00-80-945, KRS 0000020996
Kapitał zakładowy: 191.000 PLN
Podmiot uprawniony do badań sprawozdań finansowych nr 552
Zarząd Jednostki dominującej oraz członkowie Rady Nadzorczej Jednostki dominującej
zobowiązani do zapewnienia, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe spełniało
wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o
rachunkowości” t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.). Członkowie Rady Nadzorczej
Jednostki dominującej odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości
finansowej.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie skonsolidowanego sprawozdania
finansowego
Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe
jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz
wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim
poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze
wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa
lub błędu i uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie
mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Grupy ani efektywności
lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Jednostki dominującej obecnie lub
w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy
sceptycyzm, a także:
identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy
procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są
wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia
istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z ędu,
ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w
błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania
procedur badania, które odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia
opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Grupy;
oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność
szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Jednostki
dominującej;
wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Jednostki
dominującej zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz na podstawie
uzyskanych dowodów badania, czy istnieje