Oświadczenie
Rady Nadzorczej Spyrosoft S.A. dotyczące oceny sprawozdania finansowego Spółki,
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SPYROSOFT,
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej
Spyrosoft za 2023 rok
Działając na podstawie § 70 ust 1 pkt 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757), Rada Nadzorcza Spyrosoft S.A. oświadcza, że
dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej SPYROSOFT, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz z działalności Grupy Kapitałowej SPYROSOFT za 2023 rok.
Rada Nadzorcza Spyrosoft S.A., dokonała oceny jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki Spyrosoft S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku składającego
się z:
- wprowadzenia do sprawozdania;
- bilans spółki wykazujący na dzień 31 grudnia 2023 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę
102.397,54 (tyś) PLN;
- rachunek zysków i strat za wykazujący zysk netto za okres 1 stycznia 2023 – 31 grudnia 2023
w wysokości 11.124,37 (tyś) PLN;
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący w okresie 1 stycznia 2023 – 31 grudnia 2023
r. zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 6.949,52 (tyś) PLN;
- zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie 1 stycznia 2023 31 grudnia 2023 r.,
wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.124,51 (tyś) PLN;
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.
Ponadto Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Spyrosoft za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia
2023 roku, składającego się z:
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 r. do
31 grudnia 2023 r. wykazującego zysk netto w wysokości 23.717,41 (tyś) PLN;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023
r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w kwocie 198.517,45 (tyś)
PLN;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r.
do 31 grudnia 2023 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 23.745,49 (tyś) PLN;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 r. do
31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 10.545,85 (tyś) PLN;
- informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Rada Nadzorcza dokonała również oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz z działalności Grupy Kapitałowej Spyrosoft za 2023 rok. Rada Nadzorcza zapoznała się
ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z firmy audytorskiej Polaudit Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz
skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spyrosoft S.A. zawierającym pozytywną
opinię z przeprowadzonego badania, ze sprawozdaniem dodatkowym firmy audytorskiej dla
Komitetu Audytu.
Po zapoznaniu się z przedmiotowymi sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami
Zarządu za 2023 rok, mając na uwadze pozytywną opinię biegłego rewidenta oraz
Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza stwierdziła, że zawarte w powyższych sprawozdaniach
przedstawiają rzetelnie i jasno informacje niezbędne i istotne dla oceny sytuacji
majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spyrosoft oraz ocenia, że
sprawozdania te zostały sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami oraz ze stanem
faktycznym.
Krzysztof Kuliński …………………………………………………………………….
Andrew Radcliffe …………………………………………………………………….
Tomasz Krześniak ……………………………………………………………………
Piotr Budzyński ……………………………………………………………………
Erik de Haas ……………………………………………………………………..