POLAUDIT Sp. z o.o., ul. J. Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa
tel. 22 633-87-80, tel.: 22 633 87 39, fax: 22 633-39-91, e-mail:polaudit@polaudit.pl,www.polaudit.pl
NIP 118-00-80-945, KRS 0000020996
Kapitał zakładowy: 191.000 PLN
Podmiot uprawniony do badań sprawozdań finansowych nr 552
Strona1
SPRAWOZDANIE
NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPYROSOFT Spółka Akcyjna
za rok obrotowy zakończony
dnia 31 grudnia 2022 r.
Warszawa, dnia 26 kwietnia 2023 r.
Sprawozdanie zawiera 8 stron
POLAUDIT Sp. z o.o., ul. J. Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa
tel. 22 633-87-80, tel.: 22 633 87 39, fax: 22 633-39-91, e-mail:polaudit@polaudit.pl,www.polaudit.pl
NIP 118-00-80-945, KRS 0000020996
Kapitał zakładowy: 191.000 PLN
Podmiot uprawniony do badań sprawozdań finansowych nr 552
Strona2
SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Spółki
SPYROSOFT Spółka Akcyjna
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Opinia
Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki SPYROSOFT Spółka
Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) , które składa się z wprowadzenia do
sprawozdania finansowego, bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz rachunku
zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych za rok
obrotowy od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 r. oraz dodatkowych informacji i objaśni
(„sprawozdanie finansowe”).
Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:
- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień
31.12.2022 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy
zakończony w tym dniu, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości tekst jednolity Dz. U. z
2023 r. poz. 120 z późniejszymi zmianami ) oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz jej
statutem;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie
z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.
Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które wydali-
śmy dnia 26.04.2023 r.
POLAUDIT Sp. z o.o., ul. J. Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa
tel. 22 633-87-80, tel.: 22 633 87 39, fax: 22 633-39-91, e-mail:polaudit@polaudit.pl,www.polaudit.pl
NIP 118-00-80-945, KRS 0000020996
Kapitał zakładowy: 191.000 PLN
Podmiot uprawniony do badań sprawozdań finansowych nr 552
Strona3
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu
Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewi-
dentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz
innych dokumentów, z źn. zm. („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o
biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych re-
widentach” – t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1302, z późn. zm.) ) oraz Rozporządzenia UE nr 537/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań
sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego („Rozporządzenie UE” Dz. Urz. UE
L 158 z 27.05.2014, str. 77, z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami
została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za
badanie sprawozdania finansowego.
Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych
księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych
Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady
Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki
zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie
do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne
zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy
biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami
niezależności określonymi w ustawie o biegłych rewidentach oraz w Rozporządzeniu UE.
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy wystarczające i odpowiednie, aby stanowić
podstawę dla naszej opinii.
Kluczowe sprawy badania
Kluczowe sprawy badania to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były
najbardziej znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres
sprawozdawczy. Obejmu one najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego
zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego
oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy się w kontekście naszego badania sprawozdania
finansowego jako całości oraz przy formułowaniu naszej opinii oraz podsumowaliśmy naszą
reakcję na te rodzaje ryzyka, a w przypadkach, w których uznaliśmy za stosowne
przedstawiliśmy najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka. Nie wyrażamy
osobnej opinii na temat tych spraw.