Strona
1
POLAUDIT Sp. z o.o.
ul. J. Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa
NIP 118-00-80-945, KRS 0000020996
Kapitał zakładowy: 191.000 PLN
Podmiot uprawniony do badań sprawozdań finansowych nr 552
SPRAWOZDANIE
NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPYROSOFT Spółka Akcyjna
za rok obrotowy zakończony
dnia 31 grudnia 2023 r.
Warszawa, dnia 25 kwietnia 2024 r.
Sprawozdanie zawiera 8 stron
Strona
2
POLAUDIT Sp. z o.o.
ul. J. Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa
NIP 118-00-80-945, KRS 0000020996
Kapitał zakładowy: 191.000 PLN
Podmiot uprawniony do badań sprawozdań finansowych nr 552
SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Spółki
SPYROSOFT Spółka Akcyjna
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Opinia
Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki SPYROSOFT Spółka
Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) , które składa się z wprowadzenia do
sprawozdania finansowego, bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz rachunku
zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych za rok
obrotowy od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r. oraz dodatkowych informacji i objaśni
(„sprawozdanie finansowe”).
Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:
- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień
31.12.2023 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy
zakończony w tym dniu, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” tekst jednolity Dz. U. z 2023
r. poz. 120 z późniejszymi zmianami ) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz jej statutem;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z
przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.
Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które
wydaliśmy dnia 25.04.2024 r.
Strona
3
POLAUDIT Sp. z o.o.
ul. J. Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa
NIP 118-00-80-945, KRS 0000020996
Kapitał zakładowy: 191.000 PLN
Podmiot uprawniony do badań sprawozdań finansowych nr 552
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu
Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych
Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania
oraz innych dokumentów, z późn. zm. , oraz uchwałą Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego
nr 38/I/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie krajowych standardów kontroli jakości oraz
Krajowego Standardu Badania 220 (Zmienionego) („KSB”), a także stosownie do ustawy z dn.
11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa
o biegłych rewidentach” t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1015 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia UE
nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego
decyzję Komisji 2005/909/WE („Rozporządzenie UE” Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 77,
z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji
naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania
finansowego.
Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych
księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych
Standardów Etyki dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady
Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej
biegłych rewidentów, z późn. zm., oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie
do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne
zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy
biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami
niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach.
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy wystarczające i odpowiednie, aby stanowić
podstawę dla naszej opinii.
Kluczowe sprawy badania
Kluczowe sprawy badania to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były
najbardziej znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres
sprawozdawczy. Obejmują one najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego
zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego
oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy się w kontekście naszego badania sprawozdania
finansowego jako całości oraz przy formułowaniu naszej opinii oraz podsumowaliśmy naszą
reakcję na te rodzaje ryzyka, a w przypadkach, w których uznaliśmy za stosowne przedstawiliśmy
najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka. Nie wyrażamy osobnej opinii na
temat tych spraw.
Strona
4
POLAUDIT Sp. z o.o.
ul. J. Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa
NIP 118-00-80-945, KRS 0000020996
Kapitał zakładowy: 191.000 PLN
Podmiot uprawniony do badań sprawozdań finansowych nr 552
Kluczowa sprawa badania
Procedury biegłego rewidenta zastosowane w
odniesieniu do kluczowych spraw badania
Ujmowanie przychodów ze sprzedaży
Wystąpienie i wycena przychodów oraz ich
rozpoznanie w prawidłowym okresie
sprawozdawczym.
Przychody ze sprzedaży są jedną z kluczowych
wielkości świadczących o rezultatach działalności
operacyjnej Spółki, wskazują na stopień pokrycia
kosztów stałej prowadzonej działalności oraz
wyznacznikiem udziału w rynku. Z tego względu
istnieje ryzyko zniekształcenia sprawozdania
finansowego na skutek błędu intencjonalnego
zawyżenia przychodów ze sprzedaży poprzez np.
ujęcie fikcyjnych transakcji sprzedaży, czy
nieprawidłowego ustalenia stopnia zaawansowania
usługi. Mając na uwadze powyższe, uznaliśmy że
jest to kluczowe zagadnienie dla naszego badania.
Nasze procedury badania obejmowały w
szczególności :
zrozumienie i ocenę procesu ujmowania
przychodów
analizę przyjętych zasad rachunkowości
analizę szacowania przychodu i
poprawności ujęcia w okresach
zrozumienie i ocenę procedur kontroli
wewnętrznej i ujmowania danych w
sprawozdaniu finansowym
zrozumienie strategii biznesowych Spółki
Dokonane w ramach badania oceny i analizy
opisane powyżej dostarczyły nam wystarczających
i odpowiednich dowodów badania opisanego
ryzyka.
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych
ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej oraz wyniku z operacji Spółki zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, przyjętymi
zasadami (polityką) rachunkowości oraz obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i statutem,
a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie
sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego
oszustwem lub błędem.
Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności
Spółki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych
z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy
rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Spółki, albo
Strona
5
POLAUDIT Sp. z o.o.
ul. J. Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa
NIP 118-00-80-945, KRS 0000020996
Kapitał zakładowy: 191.000 PLN
Podmiot uprawniony do badań sprawozdań finansowych nr 552
zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub
zaniechania działalności.
Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby
sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.
Członkowie Rady Nadzorczej Spółki odpowiedzialni za nadzorowanie procesu
sprawozdawczości finansowej Spółki.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
Naszymi celami uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie
zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie
sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem
pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje
istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu
i uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby
wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania
finansowego.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności
lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki obecnie lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy
sceptycyzm, a także:
- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego
spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury
badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające
i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego
zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu,
ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia
w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu
zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie
w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki;
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność
szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółki;
- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółki zasady
kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych
dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami,
która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Spółki do kontynuacji działalności.
Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas