Polityka prywatności

Spyrosoft Spółka Akcyjna, Spyrosoft Solutions Spółka Akcyjna

§ 1


1. Administratorem danych osobowych podanych przez Państwa jest:

 1. SPYROSOFT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy Placu Nowy Targ 28, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000616387, NIP: 8943078149,
 2. SPYROSOFT Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy Placu Nowy Targ 28, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000724282, NIP 8992842857,

zwani dalej Administratorami.

2. Administratorzy wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania oraz prowadzą operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3. Z Administratorami można skontaktować się pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod adresem: Plac Nowy Targ 28, 50 – 141 Wrocław lub w drodze korespondencji elektronicznej pod adresem e-mail: rodo@spyro-soft.com

4. Administratorzy będą przetwarzali następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

5. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

 • Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie komunikacji marketingowej, w szczególności wyrażona za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronach internetowych wykorzystywanych przez Administratorów do prowadzenia działalności gospodarczej;
 • niezbędność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratorów, takich jak przekazywanie informacji o prowadzonej przez Administratorów działalności gospodarczej oraz oferowanych produktach, rzetelne wykonywanie zaciągniętych przez Administratorów zobowiązań, w szczególności realizacja umów, oferowanie produktów/usług o jak najwyższym standardzie, a także przekazywanie informacji o Administratorach. Przetwarzanie danych osobowych we wzmiankowanym zakresie mieści się w obrębie działalności gospodarczej prowadzonej przez Administratorów i jest niezbędne do dostarczania klientom informacji, produktów oraz usług;
 • w przypadku zawarcia umowy – konieczność rzetelnego wykonania zobowiązań ze niej wynikających.

6. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • przedstawienia oferty dotyczącej świadczonych przez Administratorów usług lub oferowanych produktów, a także informacji o wprowadzanych nowych rozwiązaniach;
 • przekazywanie informacji oraz komunikatów o charakterze marketingowym;
 • przekazywanie informacji o spotkaniach, promocjach oraz inne związane z prowadzoną przez Administratorów działalnością;
 • w przypadku zawarcia umowy z jednym z Administratorów obejmującej świadczenie usług Państwa dane będą wykorzystywane w celach związanych z rzetelną realizacją takiej umowy, w tym w calach rachunkowych oraz realizacji reklamacji.

7. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom, którzy bezpośrednio wykonują czynności w ramach wykonywanych usług lub odbiorcom, za pośrednictwem których Administratorzy realizuje działania o charakterze marketingowym lub informacyjnym.

8. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane również podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratorów usługi hostingowe, posiadającemu odpowiednie zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich do przechowywanych danych.

9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców mających siedzibę w państwie trzecim, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

10. Posiadają Państwo prawo do:

 • żądania od Administratorów dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. Z powyższych uprawnień można skorzystać poprzez przekazanie wniosku za pośrednictwem danych, o których mowa w ust. 3 powyżej.

12. Państwa dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

13. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

 • na podstawie udzielonej zgody – do czasu jej cofnięcia lub ustania celu, dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • w związku z realizacją umowy zawartej z jednym z Administratorów – do czasu upływu terminu w którym Administrator lub Państwo mogą dochodzić roszczeń związanych z zawartą umową, lub do upływu terminu, w którym może zostać wszczęte postępowanie przez organy administracji publicznej w związku z wykonaniem umowy;
 • w związku z prowadzeniem działań marketingowych i informacyjnych – do czasu zakończenia prowadzenia przez Administratorów działań polegających na oferowaniu produktów i usług oraz prowadzenia kampanii marketingowych.

§ 2


1. Serwis z którego Państwo korzystają, dostępny pod adresem: www.spyro-soft.com (Serwis), nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym wykorzystywanym przez Państwa do korzystania z Serwisu i umożliwiają korzystanie z niego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotami zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp są Administratorzy.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Administratorzy informują, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz pod adresem https://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

§ 3


1. Administratorzy sformułowali poszczególne cele w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych i podjęli działania niezbędne do ich zaistnienia w prowadzonym przez niech przedsiębiorstwach:

 • zapewnienie przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);
 • zapewnienie zbierania danych osobowych w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzanie dalej w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu”);
 • zapewnienie zbierania danych osobowych adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);
 • Administratorzy podejmują działania, aby dane osobowe były prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, a także wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”);
 • Administratorzy podejmują działania, aby dane osobowe były przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której one dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”);
 • Administratorzy podejmują działania, aby dane osobowe były przetwarzane w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

2. Cele wskazane w ust. 1 realizowane są poprzez podejmowanie odpowiednich działań i stosowanie efektywnych zabezpieczeń, które obejmują w szczególności:

 • odpowiednie zabezpieczenie systemów informatycznych, w których dane osobowe są przetwarzane;
 • stałe podnoszenie świadomości i wiedzy pracowników/współpracowników w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych;
 • zakomunikowanie pracownikom/współpracownikom konsekwencji, w tym dyscyplinarnych, w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych;
 • przydzielanie dostępu do dokumentów, materiałów lub systemów, zawierających dane osobowe, tylko osobom upoważnionym;
 • zabezpieczenie dokumentów, materiałów lub systemów przed utratą lub zniszczeniem zawartych w nich danych osobowych;
 • wdrożenie szczegółowych zasad określających sposób zarządzania uprawnieniami użytkowników i zasadami uwierzytelniania, we wszystkich systemach eksploatowanych u Administratorów;
 • przeprowadzanie gruntownych testów w procesie przygotowania nowego oprogramowania;
 • raportowanie incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji;
 • regularna analiza ryzyka w obszarze bezpieczeństwa informacji i projektowanie działań minimalizujących potencjalne ryzyka;
 • powierzanie danych osobowych wyłącznie takim podmiotom trzecim, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi powszechnie obowiązujących przepisów prawa, niniejszego dokumentu oraz chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

3. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia wynikającej z przetwarzania, Administratorzy wdrożyli – zarówno przy określaniu sposobów przetwarzania, jak i w czasie samego przetwarzania – odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych tak, by spełnić wymogi wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.

§ 4


W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).