POLAUDIT Sp. z o.o., ul. J. Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa
tel. 22 633-87-80, tel.: 22 633 87 39, fax: 22 633-39-91, e-mail:polaudit@polaudit.pl,www.polaudit.pl
NIP 118-00-80-945, KRS 0000020996
Kapitał zakładowy: 191.000 PLN
Podmiot uprawniony do badań sprawozdań finansowych nr 552
Strona
1
SPRAWOZDANIE
NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
SPYROSOFT Spółka Akcyjna
za rok obrotowy zakończony
dnia 31 grudnia 2022 r.
Warszawa, dnia 26 kwietnia 2023 r.
Sprawozdanie zawiera 11 stron
POLAUDIT Sp. z o.o., ul. J. Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa
tel. 22 633-87-80, tel.: 22 633 87 39, fax: 22 633-39-91, e-mail:polaudit@polaudit.pl,www.polaudit.pl
NIP 118-00-80-945, KRS 0000020996
Kapitał zakładowy: 191.000 PLN
Podmiot uprawniony do badań sprawozdań finansowych nr 552
Strona
2
SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA
ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Spółki
SPYROSOFT Spółka Akcyjna.
Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Opinia
Przeprowadziliśmy badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej w której jednostką dominującą jest SPYROSOFT Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu („Grupa”) („jednostka dominująca”), zawierające skonsolidowane sprawozdanie z
sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz skonsolidowane sprawozdanie z
całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31
grudnia 2022 r. oraz informację dodatkową zawierają opis przyjętych zasad rachunkowości i
inne informacje objaśniające („skonsolidowane sprawozdanie finansowe”).
Naszym zdaniem, załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe:
przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej
Grupy na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego
i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu,
zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;
jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz statutem
Jednostki dominującej
Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które
wydaliśmy dnia 26.04.2023 r.
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu
Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewi-
dentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz
innych dokumentów, z źn. zm. („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o
biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych re-
POLAUDIT Sp. z o.o., ul. J. Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa
tel. 22 633-87-80, tel.: 22 633 87 39, fax: 22 633-39-91, e-mail:polaudit@polaudit.pl,www.polaudit.pl
NIP 118-00-80-945, KRS 0000020996
Kapitał zakładowy: 191.000 PLN
Podmiot uprawniony do badań sprawozdań finansowych nr 552
Strona
3
widentach” – t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1302, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia UE nr 537/2014 z
dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań
sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego („Rozporządzenie UE” Dz. Urz. UE
L 158 z 27.05.2014, str. 77, z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami
została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za
badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Jesteśmy niezależni od Spółek Grupy zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki
zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady
Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym
uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w
sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które
mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne
obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania
badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie
z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach oraz w
Rozporządzeniu UE.
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy wystarczace i odpowiednie, aby stanowić
podstawę dla naszej opinii.
Kluczowe sprawy badania
Kluczowe sprawy badania to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były
najbardziej znaczące podczas badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za bieżący
okres sprawozdawczy. Obejmują one najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego
zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego
oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy się w kontekście naszego badania sprawozdania
finansowego jako całości oraz przy formułowaniu naszej opinii oraz podsumowaliśmy naszą
reakcję na te rodzaje ryzyka, a w przypadkach, w których uznaliśmy za stosowne
przedstawiliśmy najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka. Nie wyrażamy
osobnej opinii na temat tych spraw.
Kluczowa sprawa badania
Procedury biegłego rewidenta zastosowane
w odniesieniu do kluczowych spraw
badania
Ujmowanie przychodów
Wystąpienie i wycena przychodów oraz ich
rozpoznanie w prawidłowym okresie
sprawozdawczym
Nasze procedury badania obejmowały w
szczególności :