Outsourcing kwalifikowany dla banków

Zbuduj przewagę konkurencyjną, zoptymalizuj koszty i uzyskaj dostęp do zaawansowanych technologii poprzez zewnętrznych ekspertów.

6 największych wyzwań, na które odpowiada outsourcing kwalifikowany

cognition

Brak zaawansowanej wiedzy i ekspertyzy technologicznej

gavel

Zapewnienie zgodności rozwiązań technologicznych z regulacjami prawnymi

pan_zoom

Brak skalowalności i elastyczności zasobów i rozwiązań technologicznych

payments

Wysokie koszty operacyjne, związane z modernizacją i utrzymaniem infrastruktury systemów IT

center_focus_strong

Koncentracja na kluczowych kompetencjach przy jednoczesnym rozwoju funkcji technologicznych

security

Zapewnienie bezpieczeństwa stosowanych rozwiązań IT

Spyrosoft team photo

Czym jest outsourcing kwalifikowany?

Outsourcing kwalifikowany polega na powierzeniu określonych funkcji lub procesów biznesowych zewnętrznym ekspertom na specjalnych zasadach określanych przez Regulatorów. Takie, oparte na współpracy podejście, umożliwia bankom wykorzystanie umiejętności, zasobów i technologii wyspecjalizowanych usługodawców. Dzięki outsourcingowi funkcji niezwiązanych z podstawową działalnością, banki mogą optymalizować koszty, usprawniać operacje i uzyskiwać dostęp do zaawansowanych technologii bez konieczności ich wewnętrznego rozwoju i utrzymania. 

Outsourcing  kwalifikowany powinien uzupełniać mocne strony banku i odnosić się do obszarów, w których zewnętrzna ekspertyza może zapewnić przewagę konkurencyjną.

Zalety outsourcingu kwalifikowanego

point_scan

Pozwala bankom skoncentrować się na kluczowych kompetencjach

trending_up

Buduje przewagę konkurencyjną

monetization_on

Zapewnia efektywność kosztową

psychology

Daje stały dostęp do wiedzy specjalistycznej

zoom_out_map

Umożliwia bankom szybkie dostosowywanie się do zmian rynkowych

shield

Ogranicza ryzyko i pozwala zwiększyć stabilność

Sprawdź cechy odpowiedniego partnera outsourcingowego

Wybór partnera outsourcingowego ma kluczowe znaczenie dla powodzenia współpracy. Oto najważniejsze cechy dobrego dostawcy:

 • znajomość branży finansowej
 • doświadczenie w pracy z bankami i znajomość ich specyfiki
 • umiejętność pracy zgodnie z procedurą postępowania z tajemnicą bankową
 • umiejętność przejmowania już istniejących projektów
 • dogłębne zrozumienie celów banku
 • wiedza i doświadczenie w zakresie usług IT
 • brak ograniczeń technologicznych
 • stosowanie najlepszych praktyk pracy w środowiskach on premise oraz cloud
 • znajomość i wykorzystywanie trendów technologicznych
 • świadczenie kompleksowych usług typu end-to-end
 • zapewnienie prawa do audytu Banku, Komisji Nadzoru Finansowego i innych Regulatorów
 • wsparcie banków w realizacji obowiązków analizy ryzyka współpracy z dostawcami (Third Party Risk Management)
 • zgodność oferowanej umowy z rekomendacjami, wytycznymi oraz innymi regulacjami sektora finansowego, a także uwzględnienie w jej zapisach analizy ustawy prawo bankowe, wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego i European Banking Authority (EBA)
 • umożliwienie bankom weryfikacji zespołów partnera
 • możliwość podpisania umowy o zachowaniu poufności z każdym członkiem zespołu
 • elastyczne modele współpracy bez ryzyka vendor lock-in
 • zapewnienie skalowalności zespołów i optymalizacji kosztów współpracy
 • Rekomendacja “D” Komisji Nadzoru Finansowego, dotycząca zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach
 • Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczący przetwarzania przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej
 • Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (European Banking Authority, EBA) ws. outsourcingu (EBA/GL/2019/02)
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków na rzecz wspólnego wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (NIS2)
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące wprowadzenia kompleksowych ram operacyjnej odporności cyfrowej dla unijnych podmiotów finansowych (Digital Operational Resilience Act, DORA)
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO)
 • Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
 • Ustawa prawo bankowe
 • dostarczanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów IT, którzy są regularnie szkoleni z zasad bezpieczeństwa informacji zgodnie z normą ISO/IEC 27001, ochrony danych osobowych oraz posiadają doświadczenie w pracy w sektorze finansowym
 • wsparcie banku w zgłoszeniu incydentów bezpieczeństwa do Komputerowego Systemu Reagowania na Incydenty (Computer Security Incident Response Team, CSIRT)
 • wsparcie banku w zgłoszeniu naruszeń ochrony danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
 • posiadanie w zespole wykwalifikowanych, cyklicznie szkolonych Inspektorów Ochrony Danych (IOD) oraz pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczestwem Informacji (SZBI)
 • wsparcie banku w wykonywaniu analizy ryzyka związanego ze współpracą z dostawcą, zarówno w zakresie oceny skutków przetwarzania danych dla ochrony praw i wolności osób fizycznych (Data Protection Impact Assessment, DPIA), analizy zgodnej z systemem zarządzania ryzykiem w banku oraz analizy zagrożeń zgodnej z Digital Operational Resilience Act (DORA).
 • posiadanie testowanego cyklicznie planu ciągłości działania (BCP, Business Continuity Plan) i udostępnienie go na każde żądanie banku.
 • posiadanie certyfikatów: ISO 27001:2013, ISO 9001, Tisax (VDA ISA ver. 5.4.), EU GDPR Compliant
 • transparentność partnera w zakresie prowadzonej działalności i dostęp do raportów finansowych, pozwalających ocenić jego stabilność
 • transparentność partnera w zakresie prowadzonej działalności i dostęp do raportów finansowych, pozwalających ocenić jego stabilność
 • dbanie o swoich pracowników, zapewniając im komfortowe warunki pracy i rozwoju zawodowego
 • poszanowanie różnorodności i przeciwdziałanie wykluczeniu w miejscu pracy
 • ochrona pracowników przed dyskryminacją, mobbingiem i molestowaniem
Spyrosoft team photo

Nasze know-how

Skąd wiemy tyle o outsourcingu kwalifikowanym?

Mamy bogate doświadczenie we współpracy z bankami i instytucjami finansowymi zarówno w Polsce jak i zagranicą. Posiadamy szeroką wiedzę branżową oraz ekspertyzę technologiczną i pracujemy zgodnie ze standardami finansowymi. Projektujemy, rozwijamy i utrzymujemy rozwiązania finansowe skrojone na potrzeby klienta. Potrafimy sprawnie przejąć już istniejące projekty oraz szybko zbudować zespół doświadczonych specjalistów 

KONTAKT

Zapisz się na darmową konsultację

Michał Kaleta

Michal Kaleta

Director of Financial Services

+48 517 944 920

  Spyrosoft collects the above data to contact you in order to process your inquiry. You can opt out of communication at any time. More information can be found in our Privacy Policy.