Grupa Spyrosoft z najwyższym kwartalnym zyskiem netto w historii

  • W 4 kw. 2021 r. przychody Grupy Spyrosoft wyniosły 54,4 mln zł, co oznacza wzrost o 57% r/r. Tym samym wartość skonsolidowanych przychodów w całym 2021 r. wyniosła 174 mln zł, o 54% więcej niż w 2020 r., potwierdzając szybkie tempo wzrostu Grupy.
  • Skonsolidowana EBITDA (tj. zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wyniosła w 4 kw. 2021 r. 11,1 mln zł, co oznacza wzrost o 29% r/r.
  • Zysk netto Grupy (przypisany podmiotowi dominującemu) w ostatnim kwartale 2021 r. wyniósł 6,3 mln zł i był o prawie 60% większy niż rok wcześniej. To najwyższy kwartalny zysk netto w historii Spyrosoftu. W całym 2021 r. Grupa zwiększyła zysk netto o 37,4% do 17,0 mln zł.
  • W 4 kw. 2021 r. Grupa pozyskała 15 nowych klientów i zwiększyła zespół swoich ekspertów o 100 kolejnych osób. Na koniec grudnia 2021 r. łączna liczba współpracowników firmy wyniosła 874.

– Silny, stabilny wzrost przychodów Grupy to efekt utrzymującego się na wysokim poziomie zapotrzebowania na usługi IT oraz stale powiększającego się portfela klientów. Wzrost zysku netto spowodowany jest także wzrostem stawek dla klientów, co firma planuje sukcesywnie realizować także w 2022 r. – mówi Konrad Weiske, prezes zarządu Spyrosoft S.A. Nowi klienci napływają ze wszystkich sektorów: automotive, przemysł 4.0, medyczny, finanse, media i rozrywka oraz usługi geoprzestrzenne. W czwartym kwartale minionego roku rozpoczęliśmy realizację ponad 60 nowych projektów dla nowych i obecnych już klientów – dodaje  Konrad Weiske.

Pod koniec 2021 r.  Spyrosoft rozszerzył zakres oferty Grupy dołączając do niej usługi związane z cyberbezpieczeństwem, co zaowocowało podpisaniem dwóch nowych kontraktów.

W ślad za intensywnym wzrostem liczby projektów zwiększa się także liczba współpracowników Grupy Spyrosoft, która według stanu na koniec grudnia 2021 r. wyniosła 874 osoby. To kolejny kwartał z kolei, w którym średnia liczba nowo zatrudnionych osób utrzymuje się na wysokim poziomie około 40 osób miesięcznie.

Grupa Spyrosoft planuje zwiększyć tempo zatrudnienia w nadchodzących kwartałach 2022 r., rozbudowując swoją obecność poza granicami Polski oraz zwiększając liczebność zespołu rekrutacyjnego.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak rozwija się nowe biuro w Szczecinie prowadzone przez naszą spółkę Spyrosoft Synergy. Zatrudniliśmy już w nim 30 osób, pozyskaliśmy 5 klientów. Podjęliśmy też decyzję o uruchomieniu placówki w stolicy Argentyny, Buenos Aires. Lokalizacja ta nie tylko pozwoli uzyskać dostęp do dużej grupy specjalistów IT, ale również, ze względu na strefę czasową, ułatwi codzienną współpracę z rosnącą liczbą klientów z USA – mówi Konrad Weiske.

W 4 kw. 2021 r. skonsolidowane przychody Spyrosoft wyniosły 54,4 mln zł, o 57% więcej niż rok wcześniej. W tym czasie Grupa odnotowała także najwyższy w historii kwartalny zysk netto. Wyniósł on 6,3 mln zł, co oznacza wzrost o prawie 58% r/r. Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej w 4 kw. 2021 r. wzrósł o 30% r/r do 9,5 mln zł. Zysk EBITDA w tym czasie wzrósł o 29% do 11,1 mln zł.

Skonsolidowany koszt sprzedanych produktów i usług Grupy w 4 kw. 2021 r. wyniósł 31,9 mln zł i był wyższy o 56% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

Skonsolidowane koszty ogólnego zarządu w 4 kw. 2021 r. wyniosły 12,7 mln zł, co oznacza wzrost o 104% r/r. W kwocie tej ujęto 3,6 mln zł z tytułu wyodrębnienia z kosztów wytworzenia tej części kosztów pracowniczych, która dotyczyła kosztów ogólnego zarządu. Obniżyło to koszty wytworzenia o 3,6 mln zł i o tyle samo podwyższyło koszty ogólnego zarządu. W podobny sposób koszty te będą raportowane w przyszłości.

Pomijając wpływ zmiany w rozpoznaniu kosztów, koszty ogólnego zarządu wyniosłyby 9,1 mln zł, co oznaczałoby wzrost o 46% r/r. Wzrost r/r wynika, podobnie jak w poprzednim kwartale, z efektu bazy: w okresie pandemii koszty działów wsparcia zostały ograniczone do niezbędnego minimum, natomiast w 2021 r. koszty te, traktowane jako inwestycje w kapitał ludzki, ponoszone były zgodnie z założeniami budżetowymi i strategią Spółki.

Stabilny popyt na usługi IT, rosnąca liczba klientów oraz wysoka skuteczność procesów rekrutacyjnych są dobrymi prognostykami dla kolejnych okresów.

Dlatego zarząd Grupy optymistycznie patrzy na dalszy wzrost przychodów i liczby współpracowników. Zarówno organiczny, jak i poprzez akwizycje firm, które uzupełniają zakres usług Spyrosoft.

W połowie stycznia 2022 r. Spyrosoft rozpoczął negocjacje na temat przejęcia pakietu kontrolnego w firmie oferującej rozwiązania programistyczne. Decyzja inwestycyjna zostanie podjęta po zakończeniu procesu due dilligence oraz negocjacji, najpóźniej w drugim kwartale roku 2022.

Zarząd dostrzega ryzyko dla poziomu marż związane z rosnącą presją na płace wynikającą zarówno z czynników wewnętrznych (rosnąca inflacja), jak i zewnętrznych (rosnący popyt na specjalistów w skali globalnej). W związku z tym kontynuuje politykę zwiększania jakości świadczonych usług i adekwatnego do niej podnoszenia stawek oraz otwiera i wzmacnia lokalizacje poza Polską.  Inwestycje związane z lokalizacjami zagranicznymi (Argentyna, Indie, biuro w jednym z krajów centralnej Europy) oraz nowymi rodzajami usług (eCommerce, Customer Support) mogą wpłynąć na przejściowe obniżenie zysku operacyjnego w kilku nadchodzących kwartałach.

W grudniu 2021 r.  zatwierdzono prospekt emisyjny złożony celem przeniesienia notowań Spyrosoftu z NewConnect na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych. Debiut na parkiecie głównym GPW odbędzie się w pierwszym kwartale 2022 r.

Wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Spyrosoft:

Mln zł 4 kw. 2021r. 4 kw. 2020 r. zmiana r/r
Przychody netto 54,4 34,6 +57%
EBITDA 11,1 8,6 +29%
Zysk z działalności operacyjnej 9,5 7,3  +30%
Zysk netto  6,3 4,0 +58%

 

  1-4 kw. 2021r.     1-4 kw. 2020 r. zmiana r/r
Przychody netto 173,8 112,8 +54%
EBITDA 31,8 25,6 +24%
Zysk z działalności operacyjnej 25,7 20,2   +27%
Zysk netto 17,0 12,4 +37%

 

Spyrosoft to międzynarodowa firma z Wrocławia, która od 2016 roku oferuje kompleksowe usługi w zakresie tworzenia oprogramowania. Około 86 proc. przychodów firmy pochodzi z kontraktów zawieranych z klientami zagranicznymi, przede wszystkim z Wielkiej Brytanii i Niemiec. Firma współpracuje z klientami z 7 krajów. Zdywersyfikowany portfel klientów obejmuje 6 specjalistycznych branż. Spółka prowadzi biura w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Chorwacji, Stanach Zjednoczonych, Argentynie oraz Indiach.

W ubiegłym roku Spyrosoft zajął 1. miejsce w Europie wśród spółek technologicznych w rankingu Financial Times „FT1000: Europe’s Fastest Growing Companies”. W klasyfikacji generalnej był piąty.

Po dodatkowe informacje zapraszamy na www.spyro-soft.com lub prosimy o kontakt:

Marcin Gocłowski

NBS Communications

mgoclowski@nbs.com.pl

tel. 601 289 379