W trzecim kwartale Grupa Spyrosoft z najwyższym kwartalnym zyskiem netto w historii

• W trzecim kwartale przychody Grupy Spyrosoft wyniosły 44,9 mln zł, co oznacza wzrost o 68% r/r. Tym samym wartość przychodów Spółki na poziomie skonsolidowanym za pierwsze 9 miesięcy roku przekroczyła ich poziom za cały 2020 rok (119,5 mln zł vs. 112,9 mln zł).

• Skonsolidowana EBITDA (tj. zysk operacyjny powiększony o amortyzację) w omawianym okresie wyniosła 7,98 mln zł, co oznacza wzrost o 43% r/r.

• Zysk netto Grupy w omawianym okresie wyniósł 4,3 mln zł mln zł, co oznacza wzrost o 82% r/r. To najwyższy kwartalny zysk netto w historii działalności firmy.

• W 3 kw. 2021 r. Grupa pozyskała także 13 nowych klientów i wzmocniła zespół swoich ekspertów o 101 nowo zatrudnionych osób.

– Stały napływ nowych klientów, niezmiennie wysokie zapotrzebowanie na usługi IT oraz zwiększenie liczby realizowanych projektów z pozyskanymi już wcześniej partnerami to kluczowe czynniki wzrostu Grupy Spyrosoft w trzecim kwartale 2021 roku – mówi Konrad Weiske, prezes zarządu Spyrosoft S.A. Ważnym wydarzeniem minionych miesięcy było powołanie nowego podmiotu w ramach Grupy – spółki Spyrosoft Synergy S.A. zlokalizowanej w Szczecinie. Otwarcie biura w tym mieście pozwoli nam uzyskać dostęp do dużej puli inżynierów i specjalistów IT z tego regionu i zbudować kolejny obszar specjalizacji dziedzinowej. Chcemy w ten sposób poszerzać naszą ofertę dla branż automotive i przemysłowej. We zespole nowo utworzonej spółki znalazły się osoby z bogatym doświadczeniem w branży oprogramowania na zamówienie, od wielu lat związane z rynkiem szczecińskim – dodaje Weiske.

 W 3 kw. br. Grupa Spyrosoft pozyskała 13 nowych klientów z następujących branż: automotive, usługi finansowe, HR, media i rozrywka, przemysł 4.0, geospatial oraz telemedycyna.

W gronie nowych klientów znalazła się m.in. firma finansowa z USA, która pracuje m.in. nad produktami do analityki i monitoringu transakcji w kryptowalutach, z wykorzystaniem technologii blockchain. Spyrosoft w ramach tej współpracy realizuje projekt w zakresie cloud engineering w oparciu o chmurę AWS.

Skonsolidowane przychody Grupy Spyrosoft w 3 kw. 2021 r. wyniosły 44,9 mln zł, o 68% więcej niż przed rokiem. Ich poziom był też o niemal 15% wyższy w porównaniu z 2 kw. 2021 r. W omawianym okresie Spółka odnotowała także najwyższy w historii kwartalny zysk netto. Wyniósł on 4,3 mln zł, co oznacza wzrost o 82% r/r. Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej w 3 kw. wzrósł o 51% r/r do 6,4 mln zł. EBITDA Spółki wzrosła o 43% do 8  mln zł.

Skonsolidowany koszt sprzedanych produktów i usług Grupy w 3 kw. 2021 r. wyniósł 31,5 mln zł i był wyższy o 91% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Większe tempo wzrostu kosztów w porównaniu do tempa wzrostu przychodów r/r wynika – jak w poprzednim kwartale - z efektu bazy: w 2020 roku w związku z wybuchem pandemii spółka wdrożyła działania ukierunkowanie na zmniejszenie kosztów bez redukcji zatrudnienia, w obawie przed pogorszeniem koniunktury w gospodarce. Wzrost kosztów w 3 kw. 2021 r. mieści się w założeniach budżetowych Grupy na 2021 rok.

Koszty ogólnego zarządu w 3 kw. 2021 r. zwiększyły się r/r o 18,7% do 7 mln zł. Wzrost ten wynika z efektu bazy: w okresie pandemii koszty działów wsparcia zostały ograniczone do niezbędnego minimum. Natomiast w bieżącym roku koszty te, traktowane jako inwestycje w kapitał ludzki, ponoszone były zgodnie z założeniami budżetowymi.

Grupa dynamicznie zwiększa liczbę współpracowników, zarówno w Polsce jak i na rynkach zagranicznych. W 3 kw. 2021 r. zespół Spyrosoft powiększył się o 101 osób (wobec 56 w 2 kw. 2021 r.), zwiększając tym samym całkowitą liczbę współpracujących z firmą specjalistów do 774 z 673 kwartał wcześniej.

– Inwestycje w tworzenie nowych spółek i otwieranie nowych lokalizacji – tak jak ma to miejsce obecnie w Szczecinie – może przejściowo wpływać na poziom marży  Spółki. Wpływ ten jednak nie zmienia optymistycznych rokowań dotyczących naszych wyników finansowych na koniec 2021 roku, a także na pierwsze kwartały 2022 – mówi Konrad Weiske, prezes Spyrosoft S.A. Ta strategia zapewni nam dostęp do nowych grup specjalistów oraz pozwoli mitygować ryzyko tempa wzrostu wynagrodzeń ponad średnią globalną – dodaje.

W dniu 23 czerwca 2021 uchwałą WZA podjęto decyzję o wprowadzeniu akcji Spyrosoft do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Spyrosoft:

Mln zł 3 kw. 2021r. 3 kw. 2020 r. zmiana r/r
Przychody netto 44,9 26,7 +68%
EBITDA 8,0 5,6 +43%
Zysk z działalności operacyjnej 6,4 4,2  51%
Zysk netto  4,3 2,4 +83%

 

  1-3 kw. 2021r. 1-3 kw. 2020 r. zmiana r/r
Przychody netto 119,5 78,1 +53%
EBITDA 20,7 16,9 +22,5%
Zysk z działalności operacyjnej 16,2 13,0   +24,6%
Zysk netto 10,7 8,4 +27,4%

 

Spyrosoft to międzynarodowa firma z Wrocławia, która od 2016 roku oferuje kompleksowe usługi w zakresie tworzenia oprogramowania. Około 86 proc. przychodów firmy pochodzi z kontraktów zawieranych z klientami zagranicznymi, przede wszystkim z Wielkiej Brytanii i Niemiec. Firma współpracuje z klientami z 6 krajów. Zdywersyfikowany portfel klientów obejmuje 6 specjalistycznych branż. Spółka ma biura zlokalizowane w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Chorwacji, Stanach Zjednoczonych oraz Indiach.

W tym roku Spyrosoft zajął 1. miejsce w Europie wśród spółek technologicznych w rankingu Financial Times „FT1000: Europe’s Fastest Growing Companies”. W klasyfikacji generalnej był piąty.

Po dodatkowe informacje zapraszamy na www.spyro-soft.com lub prosimy o kontakt:

 Marcin Gocłowski

NBS Communications

mgoclowski@nbs.com.pl

tel. 601 289 379

[MIG-TITLE]C/C++ Software Engineer for Compilers (RO)[/MIG-TITLE] [MIG-CONTENT]
[siteorigin_widget class="Requirements_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="Carier_Details_New_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="Benefits_list_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="Carier_Recruiter_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="Carier_Recruitment_Process_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="Job_Offer_Sticky_List_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="Carier_Form_Widget"][/siteorigin_widget]
[/MIG-CONTENT]